Monday, January 22, 2018   
 

Филолошки факултет „Блаже Конески“
Отсек за студентски прашања

информации  
   


 

соопштенија  
Работно време од 1.11.2017 г. - Tuesday, October 31, 2017

   

 

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ И СТРАНКИ 
СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН
11:00 – 13:00 ч.


ПРИЕМЕН ТЕРМИН ЗА ВРЕМЕ НА
УПИСИ, ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТАР И
ИСПИТНА СЕСИЈА
СЕКОЈ РАБОТЕН ДЕН
11:00 – 16:00 ч.
 
шеф на Отсекот  

 

шалтери  
 
 

 Шалтер бр. 1

- Македонски јазик

- Јужнословенски јазици

- Германски јазик и книж.

- Македонска книжевност

- Турски јазик и книж.

Референт: Ирина Русевска

i.rusevska@flf.ukim.edu.mk

тел.: (02)3240468

 

Шалтер бр. 2

- Славистика

- Италијански јазик и книж.

- Шпански јазик и книж.

- Албански јазик и книж.

Референт: Николина Петкова

n.petkova@flf.ukim.edu.mk

тел.: (02)3240446 

 

Шалтер бр. 3

- Англиски јазик и книж.

Референт: Ирена Атанасовска

i.atanasovska@flf.ukim.edu.mk

тел.: (02)3240471 

 

Шалтер бр. 4

- Преведување и толкување

- Општа и компаративна книж.

- Француски јазик и книж.

Референт: Ана Александрова

aleksandrova.ana@flf.ukim.edu.mk

тел.: (02)3240470