Tuesday, September 19, 2017   
 
Аптис - инфо  


АПТИС ТЕСТ

НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ” - СКОПЈЕ

 

СЕПТЕМВРИ:       22.09.2017 во 11.00ч 

                                               29.09.2017 во 11.00ч

                              

 

                              

 

АПТИС ТЕСТ

НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ” - СКОПЈЕ

 

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА АПТИС

За испитот се пријавувате со испраќање на пополнетата пријава по електронска пошта на: aptis.ielts.info@flf.ukim.edu.mk

Напомена: При внесување на името и презимето на кандидатот/ката во пријавата, истото да е испишано на латиница како што е испишано во личната карта или пасош.

На денот на полагањето треба да носите оригинален доказ за извршена уплата за тестот, како и документ за лична идентификација, во спротивно нема да можете да го полагате испитот.

Се уплаќа 1,550 денари на жиро сметка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески”  - Скопје

Назив на примач: Буџет на РМ - Филолошки факултет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник: 1600104235 788 10

Приходна шифра и програма: 723012 41

 

НА ДЕНОТ НА ТЕСТИРАЊЕ

Тестот започнува во определеното време. Потребно е да дојдете на местото на тестирање најдоцна 5 минути пред почетоткот на тестот. Со себе треба да имате документ за лична идентификација: лична карта или пасош.

Идентификација

во поределеното време

Инструкции за тестот и прашања

10 мин.

Граматика и вокабулар

25 мин.

Слушање

55-58 мин.

Читање

30 мин.

 

Испитот се полага во просторијата Л2 (лабораторија 2) која се наоѓа на приземјето во ходникот десно од аулата.

НАДВОРЕШНИ ВРСКИ

Страницата на Аптис

Направете демонстративен тест по слушање.

Направете демонстративен тест по граматика и вокабулар

Направете демонстративен тест по читање

 

Доколку сте заинтересирани за групно полагање (до 10 лица) на испитот АПТИС може да се закаже и вонреден термин или термини.

Сите потребни информации во врска со термините за полагање, начинот на полагање, начинот на пријавување за тестот, можете да добиете телефонски на (+389 2) 32 40 487 секој вторник од 08.30-10.30, среда од 14.00-15.00 и четврток од 11.30-12.30 или посетете нè во истите термини во библиотеката на Кетедрата за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“-Скопје.