Saturday, April 29, 2017   
 
Аптис - инфо  


АПТИС ТЕСТ

НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ” - СКОПЈЕ

 

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ:

 

МАЈ:           12.05.2017 во 12.00ч 

             

                               

                                         

АПТИС ТЕСТ

НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ” - СКОПЈЕ

 

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА АПТИС

За испитот се пријавувате со испраќање на пополнетата пријава по електронска пошта на: aptis.ielts.info@flf.ukim.edu.mk

Напомена: При внесување на името и презимето на кандидатот/ката, истото да е испишано на латиница како што е испишано во личната карта или пасош.

На денот на полагањето треба да носите оригинален доказ за извршена уплата за тестот, во спротивно нема да можете да го полагате испитот.

Се уплаќа 1,550 денари на жиро сметка на Филолошкиот факултет „Блаже Конески”  - Скопје

Назив на примач: Буџет на РМ - Филолошки факултет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје

Сметка: 100000000063095

Сметка на буџетски корисник - единка корисник: 1600104235 788 10

Приходна шифра и програма: 723012 41

 

НА ДЕНОТ НА ТЕСТИРАЊЕ

Тестот започнува во 12:00 часот. Потребно е да дојдете на местото на тестирање најдоцна до 11:50ч. Со себе треба да имате документ за лична идентификација: лична карта или пасош.

Идентификација

12:00

Инструкции за тестот и прашања

12:05 - 12:10

Граматика и вокабулар

25 мин.

Слушање

55 мин.

Читање

30 мин.

 

Испитот се полага во просторијата Л2 (лабораторија 2) која се наоѓа на приземјето во ходникот десно од аулата.

НАДВОРЕШНИ ВРСКИ

Страницата на Аптис

Направете демонстративен тест по слушање

Направете демонстративен тест по граматика и вокабулар

Направете демонстративен тест по читање

 

Доколку сте заинтересирани за групно полагање (до 10 лица) на испитот АПТИС може да се закаже и вонреден термин или термини.

Сите потребни информации во врска со термините за полагање, начинот на полагање, начинот на пријавување за тестот, можете да добиете телефонски на (+389 2) 32 40 487 секој вторник од 09.00-10.00, среда од 14.00-15.00 и четврток од 09.00-11.00 или посетете нè во истите термини во библиотеката на Кетедрата за англиски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“-Скопје.