Friday, March 23, 2018   
  Search   
 

 

 

               

Register  Login  
Студии » упис 2015/2016  
   

 

 Упис на студенти на I (прв) циклус на студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ 2015/2016

 Покрај електронската пријава мора и долунаведените документи да се донесат во Студентската служба на Факултетот

НА НИТУ ЕДНА ОД СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НЕ СЕ ПОЛАГА ПРИЕМЕН ИСПИТ. 

 

Животот е пред вас, но и одлуката на вашиот живот е пред вас!

Филолошкиот факултет “Блаже Конески” при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”  ви нуди повеќе можности за вистински избор.

Дојдете на Филолошкиот факултет “Блаже Конески” заедно да ја донесеме оваа ваша голема одлука Каде понатаму?!

Вратите ви се широко отворени! 

 

 

1. Рокови за пријавување и запишување

 

прв рок

втор рок

трет рок

Пријавување на кандидатите

13 и 14.8.2015

3.9.2015

16.9.2015

Објавување резултати од  ус­пе­хот од средно образование (прелиминарна ранг листа)

18.8.2015

4.9.2015

17.9.2015

Објавување на конечна ранг листа

20.8.2015

9.9.2015

21.9.2015

Запишување на кандидатите

24 и 25.8.2015

10 и 11.9.2015

22.9.2015

 

НАПОМЕНА: Кан­дидатот има право на приговор до конкурсната комисија во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите од успехот од средно образование и прелиминарната ранг листа. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорите се поднесуваат во архивата на факултетот или преку електронскиот тикетинг систем.

 

 

2. Ве молиме пред поднесувањето на документите да пополните електронска пријава преку iKnow системот и ИД бројот кој ќе го добиете да го запишете на уписниот лист и да ја испечатите пријавата од истиот:

 

upisi.ukim.mk

 

 

        

 

3. Списокот на потребни документи за пријавување можете да го преземете тука. - АЖУРИРАНО

4. Примерок на уплатница.

5. Конкурсот за упис можете да го преземете тука.

 

ВИСТИНСКИ ИЗБОР ЗА ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ

 

ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ ЗА ВИСТИНСКИ ИЗБОР

 СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Државна

Кофинансирање

Вонредни

Албански јазик и книжевност - наставна

0

0

3

Албански јазик преведување и толкување - мајчин

0

4

0

Албански јазик преведување и толкување - немајчин

10

15

0

Германски јазик и книжевност

0

15

14

Англиски јазик и книжевност

0

0

7

Француски јазик и книжевност

26

20

9

Италијански јазик и книжевност

0

0

0

Македонски јазик и јужнословенски јазици

0

14

10

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

13

30

9

Општа и компаративна книжевност

22

5

5

Преведување и толкување - Англиски јазик

0

0

0

Преведување и толкување - Германски јазик

0

8

0

Преведување и толкување - Француски јазик

1

20

0

Полски јазик и книжевност

3

5

2

Романски јазик и книжевност

20

10

5

Руски јазик и книжевност

7

10

4

Чешки јазик и книжевност

10

5

3

Турски јазик и книжевност наставна - мајчин

12

10

8

Турски јазик и книжевност наставна - немајчин

0

9

8

 

 

Вкупно слободни места по статус:

124

180

87

 

 

Вкупно слободни места на факултетот:

391

 

Downloaded from DNNSkins.com