Wednesday, August 20, 2014   
  Search   
 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Р. Македонија

 Филолошки факултет „Блаже Конески“

 

            

Register  Login  
студии » упис 2014/2015  
   

 

 Упис на студенти на I (прв) циклус на студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ 2014/2015

 Покрај електронската пријава мора и долунаведените документи да се донесат во Студентската служба на Факултетот

НА НИТУ ЕДНА ОД СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НЕ СЕ ПОЛАГА ПРИЕМЕН ИСПИТ. 

 

Животот е пред вас, но и одлуката на вашиот живот е пред вас!

Филолошкиот факултет “Блаже Конески” при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”  ви нуди повеќе можности за вистински избор.

Дојдете на Филолошкиот факултет “Блаже Конески” заедно да ја донесеме оваа ваша голема одлука Каде понатаму?!

Вратите ви се широко отворени! 

 

 

1. Рокови за пријавување и запишување

 

  

прв рок

втор рок

трет рок

Пријавување на кандидатите

14 и 15.8.2014

3.9.2014

16.9.2014

Објавување резултати од  ус­пе­хот од средно образование

19.8.2014

4.9.2014

17.9.2014

Прелиминарна ранг листа

20.8.2014

5.9.2014

18.9.2014

Објавување на конечна ранг листа

21.8.2014

9.9.2014

19.9.2014

Запишување на кандидатите

25.8. и 26.8.2014

11 и 12.9.2014

22.9.2014

 

НАПОМЕНА: Кан­дидатот има право на приговор до конкурсната комисија во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите од успехот од средно образование и прелиминарната ранг листа. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорите се поднесуваат во архивата на факултетот или преку електронскиот тикетинг систем.

 

 

2. Ве молиме пред поднесувањето на документите да пополните електронска пријава преку iKnow системот и ИД бројот кој ќе го добиете да го запишете на уписниот лист и да ја испечатите пријавата од истиот:

upisi.ukim.mk

 

        

 

3. Студиски групи и квоти за упис во прва година

4. Списокот на потребни документи за упис можете да го преземете тука.

5. Примерок на уплатница за студентите кои конкурираат на студиските групи на кои НЕМА проверка на знаењата и умеењата.

6. Конкурсот за упис можете да го преземете тука.

 

ВИСТИНСКИ ИЗБОР ЗА ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ

 

ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ ЗА ВИСТИНСКИ ИЗБОР

 

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Државна

Кофинансирање

Вонредни

Македонски јазик и јужнословенски јазици

40

10

10

Словенечки јазик и книжевност

15

10

5

Македонска книжевност и јужнословенски книжевности

40

20

10

Албански јазик и книжевност - мајчин

20

20

5

Албански јазик преведување и толкување - мајчин

15

15

/

Албански јазик преведување и толкување - немајчин

15

15

/

Турски јазик и книжевност наставна - мајчин

30

10

10

Турски јазик и книжевност наставна - немајчин

30

10

10

Француски јазик и книжевност

20

10

10

Романски јазик и книжевност

20

10

5

Шпански јазик и книжевност

20

20

5

Руски јазик и книжевност

20

10

5

Полски јазик и книжевност

10

5

/

Германски јазик и книжевност

40

20

15

Општа и компаративна книжевност

10

5

5

Англиски јазик и книжевност

50

50

20

Италијански јазик и книжевност

25

15

0

Англиски јазик - преведување и толкување

30

30

/

Германски јазик - преведување и толкување

20

20

/

Француски јазик - преведување и толкување

20

20

/

Downloaded from DNNSkins.com