Saturday, April 19, 2014   
  Search   
 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Р. Македонија

 Филолошки факултет „Блаже Конески“

 

            

Register  Login  
студии » упис 2013/2014  
   

 

 Упис на студенти на I (прв) циклус на студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ 2013/2014

 Покрај електронската пријава мора и долунаведените документи да се донесат во Студентската служба на Факултетот

 

ПРЕЛИМИНАРТНАТА ЛИСТА НА СЛОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК МОЖЕТЕ ДА ЈА ПРЕЗЕМЕТЕ ТУКА

 

Животот е пред вас, но и одлуката на вашиот живот е пред вас!

Филолошкиот факултет “Блаже Конески” при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”  ви нуди повеќе можности за вистински избор.

Дојдете на Филолошкиот факултет “Блаже Конески” заедно да ја донесеме оваа ваша голема одлука Каде понатаму?!

Вратите ви се широко отворени! 

 

Заради големиот интерес ќе се спроведе проверка на знаењата и умеењата на студиските програми:    

            -Англиски јазик и книжевност;

            -Преведување и толкување: - англиски јазик

                                                            - француски јазик 

                                                            - германски јазик

Но, и за тоа немојте да се грижите! Ви организираме подготвителна настава за проверката на знаења и умеења

 

1. Рокови за пријавување и запишување

ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ РАНГИРААТ САМО СПОРЕД УСПЕХОТ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

прв рок

втор рок

трет рок

Пријавување на кандидатите

15 и 16.8.2013

3 и 4.9.2013

17.9.2013

Објавување резултати од  ус­пе­хот од средно образование

21.8.2013

10.9.2013

 

Прелиминарна ранг листа

22.8.2013

11.9.2013

 

Објавување на конечна ранг листа

26.8.2013

12.9.2013

 

Запишување на кандидатите

29 и 30.8.2013

13 и 16.9.2013

20.9.2013

 

ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ СЕ РАНГИРААТ СПОРЕД УСПЕХОТ ОД СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРЕД ПРОВЕРКАТА НА ЗНАЕЊА И УМЕЕЊА

 

прв рок

втор рок

трет рок

Пријавување на кандидатите

15 и 16.8.2013

3 и 4.9.2013

17.9.2013

Проверка на знаења и умеења

17.8.2013

5.9.2013

 

Објавување резултати од  ус­пе­хот од средно образование

23.8.2013

12.9.2013

 

Прелиминарна ранг листа

24.8.2013

/

 

Објавување на конечна ранг листа

26.8.2013

13.9.2013

 

Запишување на кандидатите

29 и 30.8.2013

16.9.2013

21.9.2013

 

Приемните испити ќе се одржат во следните термини:

5.9.2013 во 10:00 часот – втор рок

НАПОМЕНА: Кан­дидатот има право на приговор до конкурсната комисија во рок од 24 часа од објавувањето на резултатите од успехот од средно образование и прелиминарната ранг листа. Во спротивно, го губи право­то на приговор во натамошната постапка во поглед на објавените резултати. Приговорите се поднесуваат во архивата на факултетот или преку електронскиот тикетинг систем.

 

 

2. Ве молиме пред поднесувањето на документите да пополните електронска пријава преку iKnow системот и ИД бројот кој ќе го добиете да го запишете на уписниот лист:

upisi.ukim.mk

 

        

 

 3. Студиски групи и квоти за упис во прва година

4. Списокот на потребни документи за упис можете да го преземете тука.

5. Примерок на уплатница за студентите кои конкурираат на студиските групи на кои НЕМА проверка на знаењата и умеењата.

6. Примерок на уплатница за студентите кои конкурираат на студиските групи на кои ИМА проверка на знаењата и умеењата.

7. Конкурсот за упис можете да го преземете тука.

 

ВИСТИНСКИ ИЗБОР ЗА ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ

 

ПОВЕЌЕ МОЖНОСТИ ЗА ВИСТИНСКИ ИЗБОР

 

 

Downloaded from DNNSkins.com